Lưu trữ

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ

15:36 | 04/12/2018 TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ (1/5/1904 – 6/9/1931) (ĐCSVN)- Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.                 Đồng chí Trần Phú sinh ngày l-5-1904, là con ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát, quê… ...