Thi HS giỏi

Đề thi thử môn tin học học sinh lớp 5

             Phßng gD- §t TP Nam §Þnh    TR­êng tiÓu häc trÇn phó ——— *** ———           kiÓm tra chÊt l­îng häc k× II N¨m häc 2015 – 2016 M«n Tin Häc líp 5 Hä vµ tªn :…………………………………………………… Líp : …………………………………………………………… Phần I: Trắc nghiệm (…